Michael Poyurovsky: Schizo-Obsessive Disorder (Cambridge University Press, 2013)

ISBN: 9781107000124

 

זהו ספר ראשון המתאר את החיבור המיוחד בין שתי הפרעות פסיכיאטריות מרכזיות סכיזופרניה והפרעה כפייתית טורדנית. ישנן עדויות מצטברות המעידות על כך, שהפרעה כפייתית שכיחה אצל מטופלים הלוקים בסכיזופרניה. לשילוב של שתי הפרעות יש אפיון קליני מיוחד, מהלך מחלה ייחודי ותגובה שונה לטיפול, בהשוואה למטופלים הלוקים בסכיזופרניה בלבד. ספר זה מספק קוים מנחים לגבי אבחון מדויק של הפרעה משולבת זו; שם דגש על אבחנה מבדלת בין הפרעה סכיזופרנית עם ביטויים כפייתיים והפרעה כפייתית טורדנית עם סימנים סכיזופרניים "קלים", קרי הפרעה סכיזוטיפלית. לאבחנה מבדלת זו חשיבות מרבית, היות ודרכי הטיפול הן שונות.

למרות שספר זה מיועד לאנשי מקצוע, הוא יכול לעניין ולתרום גם למטופלים וקרובי משפחה המתעניינים בנושא ומחפשים פתרונות טיפוליים. ייחודו של הספר הינו בתיאורי מקרה רבים של מטופלים שטופלו ע"י פרופ' פוירובסקי, הממחישים את החוויה הסובייקטיבית של כל אחד ואחד ממטופליו, דרכי התמודדות וטיפול בהפרעה מורכבת זו.

לביקורת על הספר.

ספרים

Michael Poyurovsky, Obsessive-Compulsive Symptoms in Schizophrenia: Clinical Characterization and Treatment. In, Clinical Obsessive-Compulsive Disorders in Adults and Children, Eds. Hudak & Dougherty. (Cambridge University Press, 2011)

ISBN: 9780521515696

 

פרק זה סוקר ומעריך ממצאים עכשוויים הקשורים למאפיינים התיאוריים והגבולות הדיאגנוסטיים של שתי תת קבוצות, נפרדות אך חופפות חלקית, על ציר סכיזופרניה – OCD  משוער. מוצגים דרכי טיפול ואתגרים פרמקולוגיים בקרב קבוצות מטופלים אלו המורכבות לטיפול. 

Michael Poyurovsky, Obsessive-Compulsive Disorder with Schizotypal Personality Disorder (Schizotypal OCD). In, Obsessive-Compulsive Symptoms in Schizophrenia. Eds. De Haan L, Schirnbeck F, Zink M. (Springer, 2014). 

ISBN: 978-3-319-12951-8

 

פרק זה בוחן את הקשר בין הפרעה כפייתית והפרעת אישיות סכיזוטיפלית. בדגש על אבחנה מבדלת בין מצב מורכב זה וסכיזופרניה עם ביטויים כפייתים. אבחנה מדויקת הכרחית בגלל הבדלים מהותיים בדרכי הטיפול והפרוגנוזה.

א. וייצמן, מ.פוירובסקי, ו.טל: סכיזופרניה (פרולוג, 1999)

 

בספר זה מתוארים מאפייני המחלה העיקריים של מחלת הסכיזופרניה, האפידמיולוגיה שלה, גורמיה הסיבתיים, השערות בדבר מנגנוני היווצרותה וכמובן דרכי הטיפול בה.

הספר מנסה לענות על שאלות שעליהן נדרשים הרופאים לתת את הדעת בעבודתם היומיומית. לדוגמה: מהם סימני המחלה, האם אפשר לעצור ולמנוע הידרדרות, מה הם עקרונות הטיפול ועוד. הספר נכתב בעיקר למען מטופלים וקרוביהם, אך הוא יכול להיות בעל ערך לכל המגלה עניין בנושא ואף לאנשי המקצוע.

א. וייצמן, מ.פוירובסקי, ו.טל: סכיזופרניה (פרולוג, 2001)

 

בספר זה מתוארים מאפייני המחלה העיקריים של מחלת הסכיזופרניה, האפידמיולוגיה שלה, גורמיה הסיבתיים, השערות בדבר מנגנוני היווצרותה וכמובן דרכי הטיפול בה. הספר מנסה לענות על שאלות שעליהן נדרשים הרופאים לתת את הדעת בעבודתם היומיומית. לדוגמה: מהם סימני המחלה, האם אפשר לעצור ולמנוע הידרדרות, מה הם עקרונות הטיפול ועוד. הספר נכתב בעיקר למען מטופלים וקרוביהם, אך הוא יכול להיות בעל ערך לכל המגלה עניין בנושא ואף לאנשי המקצוע.

וייצמן, פוירובסקי וטל: מחלה דו-קוטבית (פרולוג, 2001)

 

הספר מתאר את המחלה הדו-קובית, כיצד מבוצעת אבחנה, מה הם מאפייניה והגורמים

לה, וכמובן אילו דרכים קיימות לטפל בה. הספר כתוב בשפה קריאה וברורה ומיועד לקריאה בראש וראשונה על ידי הסובלים מהמחלה ובני משפחותיהם, אך גם על ידי על מי שיש לו עניין להכיר את המחלה, כמו אנשי מקצוע העובדים עם מטופלים הלוקים בהפרעה דו-קוטבית.